Grensoverschrijdend gedrag

image_pdfimage_print

KvWyrda hanteert het NOC*NSF  stappenplan waarmee wij werken aan de veiligheid binnen de vereniging. Wij hanteren de volgende gedragsregels:

1.    De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2.    De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3.    De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter

4.    Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5.    De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6.    De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7.    De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8.    De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9.    De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10.    De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11.    In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Verder kennen wij het volgende aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers:

* Wij houden een kennismakingsgesprek;

* Wij checken referenties bij een vorige club;

* Wij laten een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3-5 jaar;

*Wij maken de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laten wij de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

*Wij maken de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven).

Wij hebben een vertrouwenscontactpersoon (VCP):

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

De VCP van KvWyrda is: Jos de Landmeter (e-mail: delandmeter61@gmail.nl; tfn: 06-50827958)

Mensen van onze vereniging (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport.

 

 

Share